Informację o naszym przedszkolu - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informację o naszym przedszkolu

Informacje o naszym przedszkolu
      
Przedszkole usytuowane jest w bezpiecznym i przyjaznym dzieciom , wolno stojącym budynku . Jego atutem jest posiadanie dużego ogrodu, wyposażonego w sprzęty do zabaw. Posiadanie odpowiednich sprzętów i pomocy dydaktycznych zapewnia warunki do efektywnego i sprawnego realizowania zadań wynikających z założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
W chwili obecnej przedszkole, realizując swoje podstawowe funkcje – wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą dysponuje:
1. siedmioma salami dydaktycznymi 
2. trzema szatniami
3. gabinetami dla specjalistów ( logopeda, psycholog, terapeuci)
4. gabinetem dyrektora
5. gabinetem wicedyrektora
6. pomieszczeniami administracyjnymi
7. pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym
Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Malczyce.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym, zapewniając opiekę dzieciom w godzinach pracy rodziców.
W codziennej pracy nauczycielom przyświeca misja wszechstronnego rozwoju dzieci w sferze umysłowej i emocjonalnej, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Ważnym elementem w koncepcji pracy przedszkola jest dbałość o rozwój talentów m.in. teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych i sportowych wychowanków.
Nauczyciele wspierają też rozwój aktywności ruchowej dzieci , uatrakcyjniając zajęcia elementami ćwiczeń i zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej, Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu.
W przedszkolu dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwijania się poprzez tworzenie kącików zainteresowań z własnymi wytworami, organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka.
Dzieci mogą być zarówno widzem, oglądając spektakle teatralne, czasem bezpośrednio w teatrze ale również w przedszkolu, do którego zapraszani są aktorzy z różnych regionów Polski, zwłaszcza z Krakowa oraz są aktorami, występując w przeróżnych rolach podczas uroczystości przedszkolnych. To wykwalifikowana kadra przedszkola przygotowuje dzieci do tych występów.
Nauczyciele wychwytują deficyty rozwojowe dzieci i pomagają każdemu dziecku rozwijać się we właściwym tempie. Metody i formy pracy dostosowują do możliwości dzieci, tworzą atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedą a dla dzieci z opiniami zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych wydarzeniach gminnych, konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itd. Rozszerzamy też współpracę z innymi placówkami w celu promowania przedszkola i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem oraz w celu poszukiwania coraz to nowych, ciekawszych metod.

Przedszkole czynnie współpracuje również z rodzicami, którzy są jego partnerami , mają wpływ na decyzje podejmowane w placówce, są aktywnymi uczestnikami przedszkolnej działalności, chętnie angażują się w różne akcje, wspierają przedszkole i są jego sponsorami.
Poprzez w/w działania nasz przedszkolak opuszczając progi przedszkola jako absolwent:
• jest koleżeński
• jest kulturalny
• dba o bezpieczeństwo
• kontroluje swoje zachowanie
• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego
• ma prawidłowo rozwinięte procesy poznawcze
• akceptuje zdrowy styl życia
• jest wrażliwy estetycznie
• lubi działania twórcze
• jest aktywny w podejmowaniu działań
• czuje się Polakiem i Europejczykiem
Aby osiągnąć taką sylwetkę , każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki , które zawarte są w dokumentach placówki, a wdrażane na co dzień podczas procesu edukacyjno – wychowawczego.
Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Systematycznie prowadzona jest Kronika przedszkolna, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola a umieszczane w niej zdjęcia są odzwierciedleniem tych wydarzeń.
Serdecznie zapraszamy :)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego