Klauzula informacyjna - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klauzula informacyjna

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci/podopiecznych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego w Malczycach, ul. Klonowa 1, 55-320 Malczyce.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje powołany w tym miejscu inspektor ochrony danych osobowych (IOD) Pan Tomasz Barański i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) - w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu.

4. Pani/Pana dane osobowe wykorzystane zostaną w celu promocji działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dzieci za zgodą rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO,
2) żądania sprostowania danych zgodnie z art. 16 Rozporządzenia RODO, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na mocy art. 17 Rozporządzenia RODO,
4) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 Rozporządzenia RODO,
7) odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego