Deklaracja dostepności Publicznego Przedszkola w Malczycach - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja dostepności Publicznego Przedszkola w Malczycach

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Publicznego Przedszkola w Malczycach

Publiczne Przedszkole w Malczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Malczycach.

• Data publikacji strony internetowej: 2013-05-15
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia
• strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-08
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Jędrzejewska - Choma.
• E-mail: przedmal@wp.pl
• Telefon: 713179511

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Malczycach
• Adres: ul Klonowa 1
• E-mail: przedmal@wp.pl
• Telefon: 713179511
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać schody (jest dostępny podjazd dostosowany do wózków) oraz drzwi otwierane ręcznie.
2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego