Strona główna - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
 Publiczne Przedszkole w Malczycach

55-320 Malczyce ul. Klonowa 1
tel/fax : 71/ 31 79 511
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole usytuowane jest w bezpiecznym i przyjaznym dzieciom , wolno stojącym budynku . Jego atutem jest posiadanie dużego ogrodu, wyposażonego w sprzęty do zabaw. W ubiegłym roku wydzielono i zaopatrzono w odpowiednie urządzenia zabawową strefę funkcyjną dla dzieci najmłodszych (klubik). Posiadanie odpowiednich sprzętów i pomocy dydaktycznych zapewnia warunki do efektywnego i sprawnego realizowania zadań wynikających z założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

W chwili obecnej przedszkole, realizując swoje podstawowe funkcje – wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą dysponuje:
1.siedmioma salami dydaktycznymi (siódma sala znajduje się w Szkole Podstawowej w Malczycach)
2. dwiema szatniami
3. gabinetem dla specjalistów ( logopeda)
4. gabinetem dyrektora
5. pokojem nauczycielskim
6. pomieszczeniami administracyjnymi
7. pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym
Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Malczyce.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym, zapewniając opiekę dzieciom w godzinach pracy rodziców.
W codziennej pracy nauczycielom przyświeca misja wszechstronnego rozwoju dzieci w sferze umysłowej i emocjonalnej, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Ważnym elementem w koncepcji pracy przedszkola jest dbałość o rozwój talentów m.in. teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych i sportowych wychowanków.
Nauczyciele wspierają też rozwój aktywności ruchowej dzieci , uatrakcyjniając zajęcia elementami ćwiczeń i zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej, Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu.
W ramach zajęć rytmicznych dla wszystkich dzieci prowadzone są przez specjalistę z zewnątrz zajęcia muzyczno - rytmiczne. Na zajęciach tych dziecko uczy się współpracy z partnerem, wyzwala w sobie spontaniczną aktywność ruchową, przez co staje się bardziej śmiałe, potrafi odnaleźć się w grupie, rozwija małą i dużą motorykę, koordynację wzrokowo – słuchowo - ruchową, rozwija swoje zainteresowania muzyczne.
W przedszkolu dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwijania się poprzez tworzenie kącików zainteresowań z własnymi wytworami, organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka.
Dzieci mogą być zarówno widzem, oglądając spektakle teatralne, czasem bezpośrednio w teatrze ale również w przedszkolu, do którego zapraszani są aktorzy z różnych regionów Polski, zwłaszcza z Krakowa oraz są aktorami, występując w przeróżnych rolach podczas uroczystości przedszkolnych. To wykwalifikowana kadra przedszkola przygotowuje dzieci do tych występów.
Nauczyciele wychwytują deficyty rozwojowe dzieci i pomagają każdemu dziecku rozwijać się we właściwym tempie. Metody i formy pracy dostosowują do możliwości dzieci, tworzą atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedą a dla dzieci z opiniami zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych wydarzeniach gminnych, konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itd.. Rozszerzamy też współpracę z innymi placówkami w celu promowania przedszkola i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem oraz w celu poszukiwania coraz to nowych, ciekawszych metod.

Przedszkole czynnie współpracuje również z rodzicami, którzy są jego partnerami , mają wpływ na decyzje podejmowane w placówce, są aktywnymi uczestnikami przedszkolnej działalności, chętnie angażują się w różne akcje, wspierają przedszkole i są jego sponsorami.
Poprzez w/w działania nasz przedszkolak opuszczając progi przedszkola jako absolwent:
• jest koleżeński
• jest kulturalny
• dba o bezpieczeństwo
• kontroluje swoje zachowanie
• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego
• ma prawidłowo rozwinięte procesy poznawcze
• akceptuje zdrowy styl życia
• jest wrażliwy estetycznie
• lubi działania twórcze
• jest aktywny w podejmowaniu działań
• czuje się Polakiem i Europejczykiem
Aby osiągnąć taką sylwetkę , każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki , które zawarte są w dokumentach placówki, a wdrażane na co dzień podczas procesu edukacyjno – wychowawczego.
Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Systematycznie prowadzona jest Kronika przedszkolna, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola a umieszczane w niej zdjęcia są odzwierciedleniem tych wydarzeń.
Serdecznie zapraszamy :)

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego